Uusi selvitys ehdottaa:hands2

Uusi me -ajattelu ja vuorovaikutus

kotoutumisen kärjeksi

Kotoutumisessa ei ole ainoastaan kyse maahanmuuttajien opettamisesta ja sopeuttamisesta suomalaiseen elämänmuotoon ja yhteiskunnan pelisääntöihin vaan myös kantasuomalaisten kotouttamisesta uuteen me -ajatteluun. Kotoutumiseen tarvitaan mukaan koko kylä ja kaupunki – tarvitaan kotoutumisen yhteiskuntasopimus. Kotoutuminen tulee nähdä ensisijaisesti vuorovaikutuksen edistämisenä yhteiskunnassa. Siihen tulee ottaa mukaan yhteiskunnan eri toimijoiden koko kirjo, myös kasvava, epävirallinen kansalaistoiminta, ehdottaa juuri valmistunut ADRA Finland säätiön tekemä selvitys.

Selvitys näkee kotoutumispolitiikassa paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia ja resursseja. Sen mukaan kotoutumispolitiikka on syytä käsittää entistä kokonaisvaltaisemmin hallinnon kaikilla tasoilla.

Uusi me – koko kaupunki kotoutumassa, kotoutumisen toimintakyky ja vuorovaikutushaaste -niminen selvitys ehdottaa eri toimijoiden välisen koordinaation ja yhteistyön voimakasta lisäämistä kuin myös työnteon yhdistämistä kotoutumiskoulutukseen ja oleskelulupaprosessiajan nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä, muuttajien taustojen ja osaamisen systemaattista kartoitusta ja mm. vastaanottokeskusten kehittämistä ihmisten välisen kohtaamisen, oppimisen ja eri toimijoiden yhteistyön keskuspaikoiksi. Maahanmuutto tulee nähdä entistä enemmän resurssina ja hyödyntää muuttajien mukanaan tuomaa ammatillista ja kulttuurista osaamista sekä sosiaalisia verkostoja.

Selvitys osoittaa kuinka suomalainen kotoutumisajettelu ja -politiikka on lähtenyt korostetusti maahanmuuttajien toimintakyvystä, suomalaisessa yhteiskunnassa menestymiseen tarvittavien taitojen ja resurssien kehittämisestä. On yritetty tehdä heistä meitä.

Selvitys näkee, että kotoutumispolitiikassa tarvitaan selkeä painopisteen muutos. Suomessa tulee painottaa entistä enemmän vuorovaikutuksen edistämistä toteuttavaa kotoutumispolitiikkaa ja ottaa sosiaalinen koheesio sen kärkitavoitteeksi. Tähän päästään kehittämällä maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kohtaamisia edistäviä rakenteita ja käytäntöjä.

Nykyisessä etnisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa kansallinen identeetti tulee myös nähdä uudessa valossa.

Selvityksen mukaan kotoutumisessa tulee edistää erilaisten ihmisten ja ryhmien mahdollisuutta liittyä osaksi kansallista Suomi-yhteisöä. Kotoutumisen tavoitteena tulee olla sosiaalisesti eheä ja yhdenvertainen yhteiskunta, jossa kaikki voimavarat otetaan parhaaseen käyttöön. Tulee luoda uusi käsitys siitä mitä me tarkoittaa. Selvityksen mukaan vuorovaikutus edistää parhaiten myös maahanmuuttajan yksilöllistä työllistymistä ja kielenoppimista.

Selvitys pohjaa laajaan, lähes 50 maahanmuuttotoimijan haastatteluun. Haastateltavina ovat olleet niin viranomaiset, kotoutumiskouluttajat, kolmannen sektorin järjestötoimijat kuin myös maahanmuuttajat.

Se sisältää paitsi haastatteluaineistoja, myös erilaisia, erityisesti Helsinkiin kohdistuvia käytännön toimenpideohjelmia ja kehittämisehdotuksia. Suomalaiselle kaupungille se listaa monia keinoja eri väestöryhmät huomioonottavan, vuorovaikutusta ja interkulturalismia edistävän kaupunkiympäristön rakentamiseksi.

Siinä esitellään lisäksi useita, yksittäisiä kotoutumista edistäviä malleja ja hyviä kotoutumiskäytäntöjä eri puolilta maailmaa.

Selvityksen on tehnyt suomalaisessa sosiaalityön kentässä pitkään toiminut ADRA Finland säätiö. Selvityksen loppuraportin on kirjoittanut hum.kand. Joonas Timonen.

ADRA Finland säätiön ohjelmajohtaja Heimo Lempinen toteaa, että järjestö on halunnut tuoda suomalaiseen maahanmuuttokeskusteluun kotoutumisen kokonaisuutta ja yhteiskunnan eheyttä korostavan näkökulman.

Selvitys haluaa olla hahmottelemassa “yhteiskunnan kotouttamissopimusta”, jossa otettaisiin huomioon erityisesti sosiaaliset suhteet kuin myös arvot ja asenteet ja ihmisen sisäisen elämän, motivaation, identiteetin, uskonnon sekä psykososiaalisten tekijöiden osuus yhteiskuntaan integroitumisessa.

Selvitys on paitsi yhden sosiaalialan kansalaisjärjestön puheenvuoro myös kattava yhteiskuntatieteellinen raportti, jossa kotoutumisessa mukana olevat toimijat itse pääsevät ääneen, toteaa Heimo Lempinen.

 

 

Lataa

Lisätietoja selvityksestä antaa Heimo Lempinenhands1

+358 40 586 0500 tai heimo@adra.fi

2017-05-05T13:58:49+00:00