Loading...

Yhteiskuntamme on meidän kaikkien

Vuoden 2020 aikana ADRA Finland säätiö on kansainvälisen ADRA-verkoston viitoittamalla tiellä tehnyt uuden avauksen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön suuntaan. Se on pohtinut mahdollisuuksia olla mukana muuttamassa suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevaa ilmapiiriä kaikkien osallisuutta tukevaan suuntaan. Tämän pohjalta on syntynyt idea Tavoitteena uusi me -hankkeesta.

ADRA Finland julkaisi vuonna 2016 laajan Uusi me – koko kaupunki kotoutumassa. Kotoutumisen toimintakyky- ja vuorovaikutushaaste -selvityksen koskien maahanmuuttajien kotoutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena uusi me -hanke pohjaa selvityksen antamiin suuntaviivoihin.

Selvityksen mukaan hyvinvoivalle ja menestyvälle yhteiskunnalle on keskeistä edistää eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta ja tukea yhteiskunnan jäsenten toimintakykyä ja toimijuutta. Olennaista on sosiaalisen koheesion edistäminen ihmisryhmien rajoja ylittävällä tavalla.

Yhdessä oppiminen metodina

Yhteiskunta on silloin kaikkien yhteiskunta, kun jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin tärkeisiin asioihin. Tärkeitä ovat myös kysymykset osallisuuden mahdollistamisesta ja mukaan ottamisesta. Vastakkainasetteluita on mahdollista purkaa, silloin kun niihin tartutaan ajoissa ja on olemassa keskusteluyhteys eri osapuolten välillä.

Tavoitteena uusi me -hanke haluaa edistää yhteiskunnallista tietoisuutta keskusteluyhteyden tärkeydestä. Tämän lisäksi sen sisältämä koulutuskiertue konkreettisesti havainnollistaa yhteiskunnan tarkastelun erilaisista perspektiiveistä, eri ihmisryhmien lähtökohdista.

Hanke sisältää myös kansallisen tason kampanjatyötä, jonka päämääränä on hyvien väestösuhteiden edistämisen valtavirtaistaminen. Väestösuhteiden parantamista voidaan tukea lisäämällä konkreettista vuorovaikutusta eri ryhmien välillä. Tämä mahdollistaa ratkaisujen pohtimisen ihmisten turvallisuudentunteeseen vaikuttaviin kysymyksiin, sekä pureutumisen asenteisiin ja osallisuuteen liittyviin seikkoihin.

Päämääränä hankkeessa ovat yhdessä oivaltaminen ja oppiminen itseä koskevista asioista ja muista. Oivaltaminen mahdollistaa voimaantumisen osallistujien omissa työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi se kutsuu kaikkia mukaan rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, johon jokainen on tervetullut osallistumaan ja jossa ketään pyritä jättämään ulkopuolelle. Sellaista yhteiskuntaa voimme kutsua nimityksellä ”uusi me”.

Verkostoitumista ja yhteistyötä

Hankesuunnitelmaa kehitettäessä Tavoitteena uusi me -ajattelu on tavoittanut lukuisia eri foorumeita. Se on innostanut mukaan kirjoittajia ja sisällöntuottajia monista eri yhteisöistä ja toiveena on, että kevään 2021 aikana saataisiin avatuksi Uusi me -blogisivusto.

Kehittämisprosessi on tarkoittanut yhteydenluomisia eri katsomusten välillä ja viranomaisissa sekä rahoitusmahdollisuuksien kartoittamista. Suunnitellun hankkeen ohjausryhmään ovat sitoutuneet Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Kirkkohallitus (ev.-lut.) ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry. Myös muut mahtuvat mukaan. Hanke on viimeisten viikkojen ajan kartoittanut mahdollisuuksia toimia yhteistyössä mm. Erätauko-säätiön ja YLE:n Hyvin sanottu – Bra Sagt -hankkeen kanssa.

Tavoitteena uusi me -hanketta on työstänyt projektisuunnittelija Nora Repo-Saeed. Repo-Saeed on koulutukseltaan uskontotieteen tohtori ja on väitöstutkimuksessaan käsitellyt identiteettiin, sukupuoleen ja islamiin liittyviä teemoja Balkanin kontekstissa. Hänellä on myös pitkä kokemus ekumeenisesta ja uskontodialogiin kentälle sijoittuvasta työstä.

Vuosina 2017–2020 Repo-Saeed perehtyi ulkomaalaistaustaisten parissa tehtävään auttamistyöhön Helsingin seurakuntayhtymän Ristin suojassa -diakoniaprojektissa. Repo-Saeed vastaanotti 26.11.2020 Sivellin-palkinnon Diakonia-ammattikorkeakoululle kirjoittamastaan sosionomi-diakonin opinnot päättäneestä opinnäytetyöstä ”Toivosta ja toivottomuudesta. Paperiton asiakas avunsaajana.” Sivellin-palkinnon myöntää vuosittain Diakonian tutkimuksen seura. Opinnäytetyö käsitteli paperittoman asiakkaan auttamiseen liittyviä kysymyksiä vallankäytön, etiikan ja diakonian kannalta.

ADRA Finland säätiön julkaisema Uusi me – koko kaupunki kotoutumassa. Kotoutumisen toimintakyky- ja vuorovaikutushaaste -selvitys on luettavissa täältä:

Jaa tämä artikkeli!

2020-12-04T17:22:07+02:00
Go to Top